Kamapp Messenger Gizlilik Politikası

Giriş

Kamapp Messenger Uygulaması (“Uygulama”) Sonet İnternet Erişim Hizmetleri San. ve Tic. LTD. ŞTİ. (aşağıda “Sonet” ya da “BİZ” olarak anılacaktır) tarafından sunulmaktadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Ve Gizlilik Politikası (“POLİTİKA”), kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan bilgilerin (“Kişisel Veri”) tarafımızca ne surette toplandığını, kullanıldığını ve paylaşıldığını açıklamaktadır. İşbu Politikada tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kamapp Messenger Kullanıcı Sözleşmesi (“Kullanıcı Sözleşmesi”) dikkate alınacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Sonet tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak, sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Sonet kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Toplanan Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?

Sonet olarak kişisel verilerinizi, doğrudan Uygulama veya uygulamaya ait mail adresi, sosyal medya hesapları ve web sitesi aracılığıyla elde etmekteyiz. Bu yolla elde ettiğimiz kişisel verileriniz, Uygulama’yı kullanmak amacıyla kayıt yaptırma, hesap oluşturma, profil oluşturma, form doldurma, Sonet ile yazışmalar gerçekleştirme esnasında sunmuş olduğunuz bilgileri kapsamaktadır.

Toplanan Veriler Nelerdir?

Aşağıda, sunduğumuz hizmetler kapsamında toplayabileceğimiz kişisel veri kategorileri detaylı biçimde açıklanmıştır:

Sağladığınız Bilgiler

 • İletişim/hesap bilgileri: İsim, soy isim, mobil hat numarası, kullanıcı adı, kullanıcı profil resmi ve durum mesajı.
 • Arşivlenmiş Mesaj Mesajlarınız: (sohbetleriniz, fotoğraflar, videolar, sesli mesajlar, dosyalar ve paylaşılan konum bilgileri dâhil) iletildikten sonra, Sonet sunucularında sonradan erişebilmeniz için saklanan bilgilerdir.
 • Rehber/Bağlantılar: Başkalarıyla iletişim kurmanızı düzenleyebilmemiz için, sık kullanılanların bir listesinin gruplar ve yayın listeleri oluşturulmasının sağlanması, eklenmesi ve bu tür gruplar ve listelerin hesap bilgilerinizle ilişkilendirilmesidir.
 • Müşteri desteği: Hizmetlerin kullanımı, şikâyet ve taleplerinize ilişkin destek. Örneğin, bize uygulama içerisinden veya dış uygulamalar ile performansımız veya diğer sorunlarımızla ilgili bilgileri içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler

 • Kullanım Bilgisi: Servisle ilgili, teşhis ve performans bilgileriniz işlenmektedir. Buna, aktif olduğunuza ilişkin bilgiler (Hizmetlerimizi nasıl kullandığınız, Hizmetlerimizi ve benzerlerini kullanarak başkalarıyla nasıl etkileşimde bulunduğunuz gibi), günlük dosyalarınız ve tanılama, kilitlenme, web sitesi ve performans günlükleri ve raporları dâhildir.
 • Cihaz ve Bağlantı Bilgisi: Servislerimizi kurarken, erişirken veya kullanırken cihaz bilgileriniz toplanmaktadır. Donanım modeli, işletim sistemi bilgisi, tarayıcı bilgisi, IP adresi, telefon numarası dâhil mobil şebeke bilgisi ve cihaz tanımlayıcıları bilgilerini içerir. Konumunuzu paylaşmayı seçtiğinizde, cihaz konum bilgilerini topluyoruz.
 • Durum Bilgisi: Hizmetlerimizde çevrimiçi olup olmadığınıza ilişkin hizmetlerimizi en son kullandığınızda durumunuzu en son ne zaman güncellediğinize ilişkin bilgilerinizi topluyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz hali hazırda işlenmemekle birlikte; KVKK ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında,
 • Yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri ve her türlü kötü niyetli kullanımların (virüs atak ve siber saldırıları gibi) tespit edilmesi ve önlenmesi,
 • Ürün ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması,
 • Taleplerinizi gerçekleştirme, şikâyetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi,
 • Daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı,

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Hak ve Talepleriniz İçin İletişime Geçmek

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi Uygulama içerisinde yer alan Sorun Bildir seçeneğinden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Android

iOS

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Sonet, kişisel verileri, elde etme ve/veya ikincil işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklamaktadır. Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek uyuşmazlıklar için ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca kişisel verilerin saklanması da bu kapsamda değerlendirilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler

Sonet, kişisel verilerinizi korumak amacıyla KVKK kapsamında tüm makul idari tedbrler alınmakta ve teknik ve fiziksel kontrol mekanizmalarını içeren bir bilgi güvenliği programı uygulamaktadır. Örneğin; mesajlarınızın makul teknik ve organizasyonel tedbirler yoluyla güvenliğinin temini için asgari olarak endüstriyel standartlarda şifreleme teknolojileri kullanmaktadır. Ancak internet üzerinden iletim ya da elektronik saklamaya ilişkin hiçbir yöntem tamamıyla güvenli olmayıp Sonet bu kapsamda mutlak güvenliği garanti edememektedir.

Gizlilik Politikasına İlişkin Değişiklikler

Sonet, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman Uygulama üzerinden yayınlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Sonet’in Politika’da yaptığı güncelleme ve değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.